[فعل]

to read over

/rid ˈoʊvər/
فعل گذرا
[گذشته: read over] [گذشته: read over] [گذشته کامل: read over]

1 از اول تا آخر خواندن

to read something over
چیزی را از اول تا آخر خواندن
  • 1. I read over my essay to check for errors.
    1. من مقاله ام را از اول تا آخر خواندم تا اشتباهاتم را بگیرم.
  • 2. I read over the first paragraph again.
    2. پاراگراف اول را دوباره از اول تا آخر خواندم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان