[عبارت]

read widely

/rid ˈwaɪdli/

1 کتاب‌های متنوع خواندن از ژانرهای مختلف کتاب خواندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان