[اسم]

reading lamp

/ˈrɛdɪŋ læmp/
قابل شمارش

1 چراغ مطالعه

معادل ها در دیکشنری فارسی: چراغ مطالعه
  • 1.There's a reading lamp on the desk.
    1. یک چراغ مطالعه روی میز هست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان