[اسم]

reading lamp

/ˈrɛdɪŋ læmp/
قابل شمارش

1 چراغ مطالعه

  • 1. There's a reading lamp on the desk.
    1 . یک چراغ مطالعه روی میز هست.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان