[اسم]

ready meal

/ˈredi miːl/
قابل شمارش

1 غذای آماده

  • 1.All they sell is frozen ready meals, but they're prepared fresh each day and the name of the chef is on the packet.
    1. تمام چیزی که آنها می فروشند غذاهای آماده است، اما هر روز به صورت تازه تهیه می شوند و نام سرآشپز روی بسته ها نوشته شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان