[اسم]

reality show

/ˌriˈæləˌti ʃoʊ/
قابل شمارش

1 برنامه تلویزیونی واقع‌نما مستندمسابقه

مترادف و متضاد reality TV
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان