[عبارت]

recover a file

/rɪˈkʌvər ə faɪl/

1 یک فایل را بازیابی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان