[عبارت]

refresh someone's memory

/rɪˈfrɛʃ ˈsʌmˌwʌnz ˈmɛməri/

1 چیزی (فراموش‌شده) را به یاد کسی آوردن چیزی را به کسی یادآوری کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان