[اسم]

registered mail

/ɹˈɛdʒɪstɚd mˈeɪl/
قابل شمارش

1 پست سفارشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پست سفارشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان