[اسم]

registered shares

/ɹˈɛdʒɪstɚd ʃˈɛɹz/
غیرقابل شمارش

1 سهام بانام

معادل ها در دیکشنری فارسی: سهام بانام
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان