[اسم]

relative pronoun

قابل شمارش

1 ضمیر موصولی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ضمیر موصولی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان