[عبارت]

resign oneself to

/rɪˈzaɪn ˌwʌnˈsɛlf tu/

1 به خود قبولاندن رضایت دادن به چیزی بد

  • 1.She resigned herself to her fate.
    1. او سرنوشتش را به خودش قبولاند [او سرنوشتش را پذیرفت].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان