[عبارت]

roar of traffic

/rɔr ʌv ˈtræfɪk/

1 سروصدای رفت و آمد وسایل نقلیه سروصدای ترافیک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان