[عبارت]

rob Peter to pay Paul

/rɑb ˈpitər tu peɪ pɔl/

1 چیزی را فدای چیز دیگر کردن کاری را به هزینه کار دیگر انجام دادن

informal
  • 1.She's actually going to sell all of his furniture in order to have enough money to go on her trip. Talk about robbing Peter to pay Paul!
    1. او واقعا می‌خواهد تمام اسباب و اثاثیه خود را بفروشد تا پول کافی برای سفرش بدست بیاورد. این مصداق چیزی را فدای چیز دیگر کردن است.
توضیحاتی در رابطه با عبارت بالا
عبارت rob Peter to pay Paul به عمل چیزی را فدای چیز دیگر کردن اشاره دارد. یعنی برای آنکه بتوانیم کاری را انجام دهیم از چیزی دیگر مایه بگذاریم. (جایی را خراب و جای دیگر را آباد کردن)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان