[عبارت]

run a light

/rʌn ə laɪt/

1 از چراغ قرمز رد شدن

informal
مترادف و متضاد run a red light
  • 1.I got a ticket for running a light.
    1. برای رد شدن از چراغ قرمز، جریمه شدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان