[عبارت]

run a mile

/rʌn ə maɪl/

1 فرار کردن (برای اجتناب از چیزی ترسناک و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان