[عبارت]

run around like a chicken with its head cut off

/rʌn əˈraʊnd laɪk ə ˈʧɪkən wɪð ɪts hɛd kʌt ɔf/

1 دیوانه‌وار عمل کردن بدون هدف عمل کردن، بال بال زدن

informal
  • 1.The president doesn't know what to do. He's running around like a chicken with its head cut off.
    1. آن رییس جمهور نمی‌داند باید چه کار کند. او دارد دیوانه‌وار [بدون هدف] عمل می‌کند.
توضیحاتی در رابطه با عبارت بالا
عبارت run around like a chicken with its head cut off به معنای مثل مرغ سربریده بال بال زدن است و به مفهوم دیوانه‌وار و بدون هدف عمل کردن اشاره دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان