[فعل]

to run away

/rʌn əˈweɪ/
فعل ناگذر
[گذشته: ran away] [گذشته: ran away] [گذشته کامل: run away]

1 فرار کردن

مترادف و متضاد escape
to run away (from somebody/…)
فرار کردن (از کسی/و...)
  • She ran away from home at the age of 13.
    او در 13 سالگی از خانه فرار کرد.
to run away with somebody
با کسی فرار کردن
  • She ran away with the next-door neighbor.
    او با همسایه بغلی فرار کرد.
to run away together
با همدیگر فرار کردن
  • She and the next-door neighbor ran away together.
    او و همسایه بغلی با همدیگر فرار کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان