[اسم]

safari park

/səˈfɑri pɑrk/
قابل شمارش

1 پارک سافاری پارک حیوانات آفریقایی

  • 1.We'd gone to a safari park one summer.
    1. ما یکسال تابستان به پارک حیوانات آفریقا (سافاری) رفتیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان