[فعل]

to saw off

فعل گذرا و ناگذر

1 با اره قطع کردن با اره بریدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان