[اسم]

scathing criticism

/ˈskeɪðɪŋ ˈkrɪtɪˌsɪzəm/
قابل شمارش

1 انتقاد تند انتقاد کوبنده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان