[اسم]

school district

/ˈskuːl dɪstrɪkt/
قابل شمارش

1 حوزه ی آموزشی بخش آموزش و پرورشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان