[اسم]

school friend

/ˈskuːl frend/
قابل شمارش

1 هم مدرسه‌ای هم‌کلاسی

مترادف و متضاد schoolmate
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان