[اسم]

scouring pad

/skˈaɪʊɹɪŋ pˈæd/
قابل شمارش

1 سیم ظرفشویی اسکاچ

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسکاچ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان