[جمله]

see eye to eye

/si aɪ tu aɪ/

1 توافق نظر داشتن تفاهم داشتن

informal
مترادف و متضاد agree
  • 1.Mr. Brown and I seemed to see eye to eye about the new law. Neither of us liked it.
    1. به نظر می‌رسید من و آقای "براون" بر سر قانون جدید توافق نظر داشتیم. هیچ کدام‌مان خوشمان نمی‌آمد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان