[فعل]

to send in

/sɛnd ɪn/
فعل گذرا
[گذشته: sent in] [گذشته: sent in] [گذشته کامل: sent in]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فرستادن (نامه و ...) ارسال کردن

  • 1.Have you sent in your application yet?
    1. آیا برگه درخواست کار خود را ارسال کردی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان