[اسم]

serial number

قابل شمارش

1 شماره سریال شماره شناسایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شماره سریال شماره مسلسل
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان