[اسم]

serial port

/ˈsɪriəl pɔːrt/
قابل شمارش

1 درگاه سریال (محاسبات کامپیوتری)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان