[اسم]

sex appeal

/sˈɛks əˈpil/
غیرقابل شمارش

1 جاذبه جنسی گیرایی جنسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جاذبه جنسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان