[عبارت]

silence descended

/ˈsaɪləns dɪˈsɛndəd/

1 سکوت حکم‌فرما شده است

مترادف و متضاد silence fell
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان