[اسم]

silent film

/sˈaɪlənt fˈɪlm/
قابل شمارش

1 فیلم صامت

معادل ها در دیکشنری فارسی: فیلم صامت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان