[اسم]

silent partner

/ˌsaɪlənt ˈpɑːrtnər/
قابل شمارش

1 شریک غیر فعال شریک سرمایه رسان

مترادف و متضاد sleeping partner
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان