[عبارت]

sneaking suspicion

/ˈsnikɪŋ səˈspɪʃən/

1 شک (پنهانی) فزاینده ظن در حال افزایش

informal
  • 1.I have a sneaking suspicion that he was the one who stole my money.
    1. شک فزاینده‌ای دارم که او (کسی) بود که پول‌هایم را دزدید.
توضیحاتی در رابطه با sneaking suspicion
عبارت sneaking suspicion اشاره به شک و تردید درباره چیزی یا کسی دارد. شکی که پنهانی است و هر لحظه در حال افزایش است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان