[اسم]

sobering reminder

/ˈsoʊbərɪŋ riˈmaɪndər/
قابل شمارش

1 یادآورنده جدی تذکر جدی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان