[اسم]

space station

/ˈspeɪs steɪʃn/
قابل شمارش

1 ایستگاه فضایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان