[اسم]

spacious living room

/ˈspeɪʃəs ˈlɪvɪŋ rum/
قابل شمارش

1 اتاق نشیمن وسیع اتاق نشیمن بزرگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان