[عبارت]

speak highly of

/spik ˈhaɪli ʌv/

1 از چیزی یا کسی تعریف کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان