[اسم]

stained glass

/ˌsteɪnd ˈɡlæs/
غیرقابل شمارش

1 شیشه‌رنگی شیشه نقشینه

  • 1. stained-glass windows
    1 . پنجره هایی با شیشه‌رنگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان