[عبارت]

strongly disapprove

/ˈstrɔŋli ˌdɪsəˈpruv/

1 شدیدا مخالف بودن قویا مخالفت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان