[اسم]

sugar tongs

/ʃˈʊɡɚ tˈɑːŋz/
غیرقابل شمارش

1 قندگیر انبر قند

معادل ها در دیکشنری فارسی: قندگیر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان