[اسم]

superiority complex

/suːpˌiəɹɪˈɔːɹɪɾi kˈɑːmplɛks/
غیرقابل شمارش

1 عقده خودبزرگ‌بینی (روانشناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان