[اسم]

swing vote

/ˌswɪŋ ˈvoʊt/
قابل شمارش

1 رأی سرگردان (رای نامطمئن تا روز انتخابات)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان