[عبارت]

take an instant dislike

/teɪk ən ˈɪnstənt dɪˈslaɪk/

1 در نگاه اول چیزی را نپسندیدن در نگاه اول از چیزی بد آمدن

  • 1.She took an instant dislike to the house and the neighborhood.
    1. او در همان نگاه اول از خانه و همسایه‌ها بدش آمد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان