[حرف ندا]

take care

/teɪk kɛr/

1 مراقب خودت باش! به سلامت!

informal
مترادف و متضاد goodbye
 • 1. Bye! Take care!
  1 . خداحافظ! مراقب خودت باش!
 • 2. See you soon, Bob. Take care!
  2 . به‌زودی می‌بینمت، باب. مراقب خودت باش!
[عبارت]

take care

/teɪk kɛr/

2 مواظبت کردن مراقبت کردن، نگه‌داری کردن

مترادف و متضاد look after protect tend
to take care of oneself/somebody/something
از خود/کسی/چیزی مراقبت کردن
 • 1. He's old enough to take care of himself.
  1. او به‌اندازه کافی بزرگ هست که از خود مراقبت کند.
 • 2. She is taking care of her sister’s baby today.
  2. او امروز از بچه خواهرش مراقبت می‌کند [نگه‌داری می‌کند].
 • 3. Take care of yourself.
  3. از خودت مراقبت کن.

3 مراقب بودن مواظب بودن

مترادف و متضاد be cautious
to take care that…
مراقب بودن که...
 • Take care (that) you don't drink too much!
  مراقب باش که خیلی مشروب نخوری!
to take care to do something
مراقب بودن که کاری انجام دادن
 • Take care to close the lid securely.
  مراقب باشید که درپوش را محکم ببندید.

4 رسیدگی کردن برطرف کردن، برعهده داشتن

مترادف و متضاد deal with handle see to
to take care of something
به چیزی رسیدگی کردن/ چیزی را برعهده داشتن
 • 1. Are you going to take care of this problem or not?
  1. به این مشکل رسیدگی می‌کنی یا نه؟
 • 2. Celia takes care of the marketing side of things.
  2. بازاریابی برعهده "سیلیا" است.
 • 3. Don’t worry about cooking dinner, I’ll take care of it.
  3. نگران شام پختن نباش، من به آن رسیدگی می‌کنم [آن با من].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان