[جمله]

talk a blue streak

/tɔk ə blu strik/

1 سریع و با هیجان حرف زدن تند تند حرف زدن

مترادف و متضاد talk a mile a minute
  • 1.Billy didn't talk until he was six, and then he started talking a blue streak.
    1. "بیلی" تا شش سالگی حرف نزد، اما بعدش شروع کرد به سریع و با هیجان حرف زدن.
  • 2.Mandy talks a blue streak, it's hard to understand her.
    2. "مندی" انقدر تند تند صحبت می کند که سخت می شود متوجه حرف هایش شد.
توضیح درباره اصطلاح talk a blue streak
واژه streak در اینجا به معنای "رعد و برق" است و حرف زدن یک فرد را به سرعت رعد و برق تشبیه می کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان