[فعل]

to talk of

فعل گذرا و ناگذر

1 از چیزی صحبت کردن درباره چیزی صحبت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان