[اسم]

taxi squad

/ˈtæksi skwɑd/
قابل شمارش

1 بازیکنان رزرو بازیکنان اضافه

مترادف و متضاد practice squad
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان