[عبارت]

tell a joke

/tɛl ə ʤoʊk/

1 شوخی کردن جک گفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان