[عدد]

three hundred

/θɹˈiː hˈʌndɹəd/

1 سیصد

معادل ها در دیکشنری فارسی: سیصد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان