[عبارت]

throw a housewarming party

/θroʊ ə ˈhaʊˌswɑmɪŋ ˈpɑrti/

1 مهمانی ورود به خانه نو گرفتن جشن خانه نو گرفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان