[عبارت]

throw someone in the slammer

/θroʊ ˈsʌmˌwʌn ɪn ðə ˈslæmər/

1 کسی را به زندان انداختن

informal
  • 1.They threw him in the slammer for rubbery.
    1 . برای سرقت او را به زندان انداختند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان